Achtergrond

Overleven met een inkomen op het sociaal minimum

‘Dit houden mensen niet lang meer vol’

  6 minuten leestijd

In juni bevestigde de Commissie sociaal minimum wat woningcorporaties de afgelopen jaren al zagen bij veel van hun huurders: het inkomen van mensen die rond het sociaal minimum leven, is te laag om van rond te komen. Maar niet alleen de ontoereikende inkomens, ook de weeffouten in allerlei regelingen leveren mensen met een smalle beurs veel stress op.

Als ze een workshop geeft aan professionals laat ervaringsdeskundige Riane Kuzee-Hoogeveen van Sterk uit Armoede de deelnemers zelf ondervinden hoe stress de concentratie aantast. Hoe ze dat doet, verklappen we niet. Maar er is sprake van enig lichamelijk ongemak. Daarna merken de medewerkers van gemeenten, corporaties en andere organisaties dat ze nauwelijks iets meekregen van het verhaal dat Kuzee ondertussen vertelde.

‘Dat is wat armoede met mensen doet’, zegt Kuzee. ‘Het beperkt je denken. Wat er om je heen gebeurt, komt niet meer bij je binnen.’ De workshopdeelnemers zijn weer snel alert. Bij mensen in armoede is dat helaas niet zo, vervolgt Kuzee. ‘Voor ons is dit een sluipend proces waarbij je langetermijnfocus en ook je gevoel van eigenwaarde langzaam verdwijnen. En dat is niet zo snel te herstellen.’

Riane Kuzee-Hoogeveen

Riane Kuzee-Hoogeveen
Ervaringsdeskundige, Sterk uit Armoede

‘Je moet steeds weer andere instanties inschakelen en daar verantwoording afleggen’


Forse tekorten

Dat financiële bestaansonzekerheid grote persoonlijke gevolgen heeft, stelt ook de Commissie sociaal minimum in haar onderzoeksrapport dat 30 juni verscheen (zie kader). Leven in langdurige armoede heeft een negatieve impact op de fysieke en mentale gezondheid van volwassenen en kinderen.

‘Dat maakt onze bevindingen over het sociaal minimum des te schrijnender’, zegt Koen Caminada, een van de commissieleden en hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving aan de Universiteit Leiden. De constatering van de commissie is: als er niets verandert, komen mensen die op het sociaal minimum leven de komende jaren honderden euro’s per maand tekort.

De Commissie sociaal minimum publiceerde op 30 juni 2023 haar eerst rapport Een zeker bestaan, naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum. Later in het jaar volgt het tweede rapport.

Sterk uit Armoede is een emancipatiebeweging van en voor mensen in armoede. De speciaal opgeleide ervaringsdeskundige medewerkers ondersteunen maatschappelijke organisaties bij de ontwikkeling van een effectief armoedebeleid.

Nederland Geldzorgenvrij biedt persoonlijke begeleiding naar financiële hulp en is een vangnet voor mensen die met het huidige aanbod tussen wal en schip vallen.

De getrainde vrijwilligers van SchuldHulpMaatje ondersteunen mensen met financiële problemen als aanvulling op of ter voorkoming van professionele schuldhulpverlening.

‘Het gaat niet om een paar tientjes te weinig op de rekening’, benadrukt Caminada. ‘Voor alleenstaanden en stellen zonder kinderen is het tekort bijna € 100 tot € 200 per maand. Voor ouders met een of meerdere kinderen kan het oplopen tot bijna € 500 per maand. Dit houden mensen niet lang meer vol.’ Volgens berekeningen van het Sociaal Cultureel Planbureau leven inmiddels 815.000 mensen met een inkomen onder het sociaal minimum.

Hij vindt dat we in Nederland te lang veel te weinig over armoede hebben gesproken. ‘Dat kinderarmoede hier bestaat, hebben we als samenleving lang niet willen zien en geloven. Inmiddels leven in Nederland een kwart miljoen kinderen onder de armoedegrens. Het merendeel van die kinderen woont waarschijnlijk in een corporatiewoning. Armoede is in een welvarend land als het onze niet nodig. Ook dat vind ik schrijnend, we kunnen dit namelijk oplossen.’

De commissie heeft haar berekeningen gebaseerd op de uitgaven die een huishouden minimaal moet doen om in Nederland te leven. Daarbij heeft ze al geanticipeerd op de huurverlaging die woningcorporaties per 1 juli van dit jaar doorvoerden voor huurders met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen. Corporaties zijn daarin proactief geweest en hebben bij zo’n 30% van hun woningen de huur verlaagd.

Lees door onder de illustratie.

Sociaal minimum - credits Rhonald Blommestijn

‘Dat helpt’, zegt Caminada. ‘Ook doordat, dankzij de lobby van de corporaties en de Woonbond, die huurverlaging echt een nettoverlaging is geworden en niet tot minder huurtoeslag leidde.’ Maar zelfs met een ‘betaalbare’ huur van € 575 per maand komen mensen die rond het sociaal minimum leven, maandelijks fors geld tekort. Hun inkomens zijn simpelweg te laag om van rond te komen.

Weeffouten

‘De problemen van deze mensen zijn echt te urgent om nog jaren te wachten op een aanpak’, zegt Caminada. Daarom stelt de commissie voor dat het kabinet op korte termijn zowel de bijstand als het minimumloon verhoogt met respectievelijk 7,4 en 7%. Daarnaast adviseert ze een verhoging van de huurtoeslag en van de kinderbijslag of het kindgebonden budget.

Koen Caminada
Lid Commissie sociaal minimum

‘De problemen voor mensen op het sociaal minimum zijn echt te urgent om nog jaren te wachten op een aanpak’


Koen Caminada

Tegelijkertijd constateert de commissie dat met deze voorgestelde verhoging van het besteedbaar inkomen de problemen nog niet zijn opgelost. ‘Om de minima op de lange termijn meer bestaanszekerheid te geven moet daarnaast het hele sociale stelsel toegankelijker en beter uitvoerbaar worden.’

Mensen moeten nu langs wel 6 loketten om hun inkomen bij elkaar te halen. Caminada: ‘Voor het aanvragen van de bijstand, van de huurtoeslag, het kindgebonden budget en voor allerlei gemeentelijke regelingen. Bij die laatste zien we bovendien forse verschillen. In de ene gemeente kun je voor schoolgaande kinderen een vergoeding aanvragen voor zaken als een computer of bijles. Een andere gemeente biedt die ondersteuning niet of alleen in natura.’

De commissie zag ook dat veel mensen geen gebruikmaken van voorzieningen waar ze recht op hebben. Vanwege schaamte of angst voor terugvordering of simpelweg omdat het aanvragen veel te ingewikkeld is. ‘Allemaal weeffouten in het systeem.’

Maar liefst een kwart van alle Nederlandse huurders, oftewel 800.000 huishoudens, heeft moeite om de reke-ningen te betalen. Vaak redden ze het net aan om rond te komen, maar dan moet bijvoorbeeld de wasmachine niet kapotgaan. Goedkoper wonen kan niet. In deze aflevering van de Aedes-podcastserie ‘Meer dan een huis’ verkent presentator Quintin Wierenga de sluipende betaalbaarheidscrisis met Arjan Vliegenthart, directeur van het NIBUD, en Johan Conijn, directeur woningcorporaties bij Finance-Ideas.

Potjes

Hendrik-Jan Graber heeft in de praktijk gezien wat die weeffouten voor mensen met weinig inkomen betekenen. Hij heeft een decennialange ervaring als consultant bij SchuldHulpMaatje en is bestuursvoorzitter van Nederland Geldzorgenvrij. ‘Je moet haast gestudeerd hebben om de formulieren te kunnen invullen voor het aanvragen van al die verschillende toeslagen, subsidies, voorzieningen en andere potjes. En als er maar iets verandert in je persoonlijke situatie, loop je al de kans dat je geld moet terugbetalen. Dan zitten mensen nog dieper in de problemen.’

‘Mensen hebben niet alleen stress omdat ze niet voldoende geld hebben’, zegt Kuzee, ‘maar ook omdat we zo afhankelijk zijn van een versnipperd en ingewikkeld systeem. Je moet steeds weer andere instanties inschakelen en daar verantwoording afleggen over je leven. Daarmee verlies je de regie en je autonomie.’

Hendrik Jan Graber

Hendrik-Jan Graber
Bestuursvoorzitter van Nederland Geldzorgenvrij

‘Toets het minimuminkomen vaker aan de dagelijkse praktijk’


Wantrouwen

De Commissie sociaal minimum bereidt een tweede rapport voor met adviezen voor een systeemverandering. Een voorschot wil Caminada daar wel al op nemen. ‘De samenleving benadert mensen met een laag inkomen nu met wantrouwen en daardoor leggen wij hun enorme verplichtingen op. Dat maakt het systeem stroperig en ondoorzichtig. Natuurlijk, misbruik komt voor. Maar we zijn doorgeslagen in ons wantrouwen.’

Het systeem moet dus om, zegt hij. ‘Waarom moet een huurder in de bijstand bijvoorbeeld zelf huurtoeslag aanvragen? Waarom gaat dat niet automatisch? We weten wie bijstand ontvangt en in een sociale huurwoning woont.’

Sociaal minimum - credits Rhonald BlommestijnGraber knikt: ‘We controleren bij wijze van spreken nog de controleur van de controleur. Want stel je voor dat mensen iets krijgen waar ze uiteindelijk geen recht op hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat de kosten van dit wantrouwen, de kosten van misbruik ver overstijgen.’

Ondertussen blijft het belangrijk om het sociaal minimum doorlopend te herijken, vindt Graber. ‘Zelfs als de demissionaire regering de bijstandsuitkering en het minimumloon inderdaad met 7% zou verhogen, wil dat niet zeggen dat we voor de komende jaren klaar zijn. Een minimuminkomen dat echt voldoende is om van te leven, vraagt om een continu proces van aanpassing. Toets het dus vaker aan de veranderende dagelijkse praktijk. Samen met de mensen om wie het gaat.’

‘Praat als beleidsmakers en professionals bij gemeenten, energieleveranciers en woningcorporaties met mensen die in armoede leven’, zegt Kuzee. ‘En probeer daarbij je oordelen thuis te laten.’ Zelf had ze een hond en 2 katten toen ze in de bijstand belandde. Natuurlijk kosten die veel aan voer en andere zaken’, zegt ze. ‘Maar het was alles wat mijn dochter en ik nog hadden. Had ik moeten luisteren naar mensen die zeiden dat ik mijn dieren weg moest doen? Je doet je kinderen toch ook niet weg als je arm wordt?’

Betaalbaar wonen is een gedeelde verantwoordelijkheid van woningcorporaties en de overheid, vindt Aedes. Lees meer over de visie van Aedes over huurbeleid en betaalbaar wonen.

Vergeleken met 2021 hadden vorig jaar net iets meer huurders van woningcorporaties een huurachterstand. Het totale bedrag aan huurachterstanden liep wel iets terug. Dat blijkt uit de nieuwste Aedes-corporatiemonitor huurachterstanden en huisuitzettingen (september 2023).

Tekst: Marjon van Weersch, illustratie: Rhonald Blommestijn

Wil je elk kwartaal Aedes-Magazine in jouw inbox?

Gerelateerde artikelen